Nợ vay bất động sản hơn 2,8 triệu tỉ đồng

Ngân hàng Nhà nước cho biết dư nợ bất động sản đến cuối năm 2023 khoảng 2,88 triệu tỉ đồng, trong đó vay kinh doanh bất động sản khoảng 1,09 triệu tỉ đồng; vay tiêu dùng, tự sử dụng trong lĩnh vực bất động sản 1,79 triệu tỉ đồng.