Sunbay Ninh Thuận của đại gia Nguyễn Đức Chi tiếp tục báo lỗ, nợ phải trả “phình to” lên gần 3.300 tỷ đồng

Sunbay Ninh Thuận của đại gia Nguyễn Đức Chi có năm thứ 3 liên tiếp báo lỗ sau thuế. Nợ phải trả “phình to” lên gần 3.300 tỷ đồng, trong đó có 1.700 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.