Trầm hương Thịnh Phúc

Chuyên gia: Có căn hộ ven tuyến metro tăng giá 150% trong 8 năm

Tuyến metro số 1 có nhiều dự án căn hộ "ăn" theo, một số dự án tăng 50-70%, thậm chí 150% trong 8 năm qua.